googlea9e8774a0ac79cc5.html

Privacybeleid

De Eigen Zaak, gevestigd aan Venestraat 74, 3861 BZ te Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens                                                                                                                                                                                       

De Eigen Zaak
Venestraat 74
3861 BZ  Nijkerk                                                                                                                                                   

Kvk nr 32140874
T +31 6 20142616

M info@de-eigen-zaak.nl

W https://www.de-eigen-zaak.nl

W: http//www.ikwerkvoormezelf.nl

W: http//www.doehetzelfondernemingsplan.nl   

    

Gegevens functionaris gegevensbescherming

Alice van der Zwaag is de Functionaris Gegevensbescherming van De Eigen Zaak en is bereikbaar via:
het mailadres  a.vanderzwaag@de-eigen-zaak.nl
via telefoonnummer +31 (0) 6 20142616.                                                                                          

De Eigen zaak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Naam/voorletters/tussenvoegsel

 • Titel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Burgerlijke staat
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, op social media, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens (gebr.naam/wachtwoord)
 • Voertuig kenteken
 • Inkomensgegevens

Bijzondere persoonsgegevens 

Voor het verzorgen van de administratie, belastingaangiften en toeslagen en (subsidie)aanvragen is De Eigen Zaak vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht De Eigen Zaak uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Minderjarige bezoekers en hoe wij daarmee omgaan

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mailadres: info@de-eigen-zaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken                              

De Eigen Zaak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw boeking, betaling en onze financiële administratie
 • Bestelprocedure via de website
 • Verzorgen van uw administratie, belastingaangifte, toeslagen en/of (subsidie) aanvraag
 • Maken van een certificaat of presentielijst
 • Verzenden van de nieuwsbrief of bericht via social media
 • Download of aanschaf van een product of workshop
 • Marketingdoeleinden, zoals het versturen van online en offline reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten                                                                       
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor u te verrichten
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Reviews van personen, ook wanneer deze worden verzorgd door een andere partij

Delen van persoonsgegevens met derden

De Eigen Zaak verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Eigen Zaak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Eigen Zaak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres info@de-eigen-zaak.nl, binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Ons bedrijf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Eigen Zaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                                                    

Je persoonsgegevens worden na 7 jaar verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.